Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 973
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Menselijke Liefde ... Verheven tot Goddelijke

Maria Magdalena

Er is ons niets bekend van het gezin waar Maria uit kwam, of ze getrouwd was, of haar leeftijd. Ze was een vrouw van aanzien en in goede omstandigheden. Ze woonde in een bloeiende, dicht bevolkte stad aan de kust van Galilea, ruim vier kilometer van Kapernaüm. Verfwerk en primitieve textielfabrieken droegen bij tot de rijkdom van de gemeenschap. Het zou kunnen dat 'De Magdalena' banden had met de industrie van de stad want ze schijnt niet onbemiddeld te zijn geweest. Het zag ernaar uit dat ze geen huiselijke verplichtingen had, wat suggereert dat ze vrij was om Jezus te volgen op Zijn rondreizen.

In Herbert Lockyer’s boek, 'All the Women of the Bible', zegt hij dat er geen spoor van oprecht bewijs is om te suggereren dat Maria een vrouw was met een slechte reputatie. Maria was een zondaar in de zin dat we dat allemaal zijn, geboren in zonde en gevormd in ongerechtigheid. Maar ze had toch bevrijding nodig van demonische invloed en het feit dat ze zich bij Jezus aansloot was dat ze een life changer wilde worden. 

Ze wordt veertien keer genoemd in de evangeliën en in acht van de veertien passages speelt ze een opvallende rol. Maria wordt genoemd in verband met andere vrouwen, maar ze speelt altijd een hoofdrol, in de betekenis dat zij voorop ging in de dienstbaarheid bewezen door Godvrezende vrouwen. Vijf keer waar ze alleen genoemd werd, was het in verband met de dood en opstanding van Christus. In een geval komt haar naam achter die van de moeder en tante als ze bij het kruis staan. Geen vrouw ging Maria te boven in het uiten van haar toewijding aan de Meester.

Volkomen Geëmancipeerd

Als tevoren vermeld, Maria leed aan de ziekte van periodieke ongesteldheid; zeven demonen domineerden haar. Ze schijnt ook problemen met nervositeit gehad te hebben en slachtoffer geweest te zijn van epilepsie. Toen Jezus haar zag, rusteloos en ongecontroleerd, moet ze er vreemd uitgezien hebben. Demonische bezetting had geen invloed op haar moraal, alleen op haar geest. En Jezus zag in haar iets dat verder ging dan de situatie waarin ze nu was. Hij zag de dienende engel die een zegen zou zijn voor Zijn eigen hart en dat van anderen.

Toen Jezus sprak met Zijn stem vol autoriteit, beval Hij de kwellende demonen uit haar te gaan. En plotseling werd haar verwarde en zenuwachtige geest zo rustig als het meer dat Jezus beval te kalmeren. Er kwam een gezond denken. Bekleed met deze juiste geest was ze bereid een van Zijn meest toegewijde vrouwelijke discipelen te worden, van Hem, aan Wie ze zoveel te danken had. Ze was dankbaar voor haar fysieke en mentale genezing. Nu was toewijding aan haar Bevrijder en Zijn zaak haar enige focus. Ze gaf het beste voor Hem, die haar volledig bevrijd had van demonische bezetting.

Toen Christus haar redde, zette Hij de hoogste waarden van offer, kracht en moed vrij. Na haar bevrijding van demonische invloed, blijkt zij een van de meest getrouwe en mooie karakters in de evangeliën te zijn. Ze hielp Jezus in Zijn bedieningsactiviteiten als Hij van plaats tot plaats ging om Zijn boodschap te onderwijzen en prediken. Ze was een getrouw navolger van Hem.

Aardse Liefde

Maria was aanwezig in het paleis van Pilatus en zag en hoorde de religieuze leiders misbaar maken over het bloed van Jezus, degene die haar zo dierbaar was. Ze luisterde toen Pontius Pilatus Zijn doodvonnis door kruisiging uitsprak, hoewel hij geen fout in Hem gevonden had. Ze was er getuige van en huilde toen Jezus naar buiten kwam en bespuugd werd en slecht behandeld door de menigte. Toen zag ze dat Hij naar de fatale berg Calvarie geleid werd om aan een hout te worden genageld. Maria luisterde met een gebroken hart naar zijn bitter geween en bleef kijken in deze vreselijke uren tot tenslotte de Romeinse soldaat zijn speer in de zij van de Redder stak en Hem dood verklaarde.

Toen Jezus de Geest had gegeven, kwam de vraag bij Maria bij het kruis op: Hoe kunnen zij Zijn met bloed bevlekte lichaam beveiligen en voorbereiden voor de begrafenis? Toen het lichaam van Jezus bereid werd en in de graftuin gelegd was, bleef Maria Magdalena zitten tegen het graf aan en hield Hem vast tot Jozef het lichaam had weggenomen. Ze was de eerste die terugkwam naar de graftuin en was getuige van de belangrijkste gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld en de cruciale waarheid van het Christendom: de Opstanding van Jezus Christus. God verleende een grote eer aan de trouwe Maria Magdalena, door haar toe te staan de eerste getuige te zijn van de Opstanding!

Stel je voor, turen in het graf als het vroege daglicht over Jeruzalem komt … HET WAS LEEG! Ze begon te huilen. Twee engelen kwamen bij haar en zeiden: “Vrouw, waarom huil je?” Trillend antwoordde ze door haar tranen heen: “Omdat ze mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar ze Hem gelegd hebben.” En toen hoorde ze de stem die alles veranderd had, de stem waar ze zo van hield. Het was de stem van Jezus die zei: “Maria.” Onmiddellijk riep ze uit: “Rabboni!” Ze wierp zichzelf voor de opgestane Heer en zou Zijn voeten omhelsd hebben, maar Hij zei: “Raak Me niet aan!”

De liefde van Maria was er een die leunde op de menselijke aanwezigheid van Jezus. Zij en de andere discipelen moesten een niveau hoger komen en leren hoe je een naaste en nu geestelijke gemeenschap met Hem kon hebben. Haar aardse liefde moest verheven worden tot een hemelse liefde.

Hemelse Liefde

Toen we de woorden hoorden, die Asher Intrater sprak op onze Conferentie in Jeruzalem, en tegen ons zei: “Kom hoger op”, realiseerden we ons dat onze behoefte aan een zeker soort gemeenschap met Jezus nu verheven wordt tot een hogere plaats. Omdat het onbekend is voor ons, voelt het in het begin misschien ongemakkelijk, maar als we bereid zijn af te leggen wat we geleerd hebben, het onbekende in te gaan, dan zullen we ons realiseren dat de gemeenschap in dit nieuwe gebied niet gebaseerd is op dingen waar we mee opgegroeid zijn in het verleden. Hij smeedt iets nieuws, iets groters.

We willen hoger stijgen … zelfs in het onbekende … om vollediger te wandelen op de wegen van deze nieuwe tijd.

Onze zalving, onze taal, ons begrijpen en onze openbaring in aan het veranderen.
Menselijke liefde wordt veranderd in Goddelijke liefde. 

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

november 2019

Aglow International