Aglow Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief september 2023

We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. De wereld staat voor grote uitdagingen wat betreft o.a. het klimaat, de oorlogen in Oekraïne en Afrika. Ons land staat voor grote uitdagingen zoals de nieuwe kabinetsverkiezing, ons milieu, asielbeleid, armoede vraagstuk.
 
Koning David stond ook geregeld voor grote uitdagingen. We kennen zijn strijd tegen Goliath, een strijd die hij glansrijk won! Maar ook zijn strijd en moeite met alle vijanden van Israël. En hij kende grote uitdagingen en strijd in eigen familie, zijn persoonlijke strijd met koning Saul, zijn schoonvader, en zijn strijd met Absalom, zijn zoon.
 
In Psalm 16: 7,8 lees ik hoe David een lofprijs uitspreekt tot God en wat daar het gevolg van is. Hij richt zich in alle uitdagingen altijd op zijn God.
 
Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de Heer voor ogen,
Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
 
Ook wij kunnen in ons werk of familie soms voor moeilijke situaties of uitdagingen staan. Van David leren we om steeds op onze hemelse Vader te zien, het van Hem te verwachten. Wat een bemoediging voor ons omdat te weten.

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen

Nieuwsbrief juli 2023

Verrassende Ontmoetingen!

De vakantie is begonnen, de scholen gaan of zijn al dicht, een tijd van rust en ontspanning breekt aan. Het is ook een tijd van reizen, mooie plekken opzoeken, genieten van de zee, bossen of onbekende omgeving. 

Op reis gaan, in het NT lezen we veel over de reizen van de apostel Paulus. Tijdens zijn 2e reis wordt hij geroepen in een visioen om over te steken naar Macedonië en komt met Timotheüs aan in Filippi. Beide gaan op sabbatsdag naar de  rivier, waar in die tijd de gebedsplaats gewoonlijk is. En Paulus ontmoet daar Lydia, een purperverkoopster wonend in Thyatira, die God diende.

Er staat weinig over beschreven, maar genoeg om te lezen dat ze luisterde en dat de Heer haar hart opende. Hetzelfde woord voor openen wordt hier gebruikt als bij de Emmaüsgangers. De Heer opende haar hart en diep onder de indruk van wat Paulus daar vertelt, kiest zij voor Jezus en laat zich dopen!

Lydia opent als het ware de deur in Europa. Wat een bevestiging voor Paulus dat die roep om te komen naar Macedonië, gelijk vrucht droeg. Paulus ging bewust op zoek naar mensen om het evangelie mee te delen. Maar er zijn ook onverwachte ontmoetingen.

Onlangs in een restaurant kwamen we, mijn man en ik, te zitten aan een tafel waar ook een jonge vrouw zat te eten. Er ontspon zich een gezellig gesprek. Vanwege een bezichtiging van een oude kerk, spraken we over kerken en over geloof. En het was door één opmerking van die jonge vrouw, dat ik ervoer hoe ik bij haar aan kon sluiten met mijn verhaal over wie God is. Ik merkte dat het haar raakte en wist Here God U gaat met haar verder in haar proces van ontdekken wie U echt bent. U kunt en wil haar hart openen!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juli te openen

Nieuwsbrief juni 2023

Pinksteren

Na een tijd van eensgezind bidden en vasten door de discipelen wordt, zoals gesproken is door de Here Jezus, Gods Geest uitgestort op hen in Jeruzalem. Het is goed te merken voor een ieder: Er is een geluid van een geweldige windvlaag en dat geluid vervulde het hele huis! En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2: 1-4

Het grote geluid brengt mensen bijeen in grote verwondering en verwarring, men hoorde hen spreken in hun eigen taal. Wat gebeurt hier!  Het is ongelooflijk wat zij meemaken, er staat dat zij allen buiten zichzelf waren en in verlegenheid gebracht. Wat een gebeurtenis, stel je staat er tussen en hoort en ziet … De één roept dronkaards, de ander snapt er niets van …

En dan staat Petrus op en begint met zijn krachtige toespraak. We horen in deze toespraak hoe de Heilige Geest Gods Woord opent en via Petrus laat horen dat de profeet Joël de uitstorting van de Heilige Geest, lang geleden al voorzegt heeft! En eindigt met de woorden, dat een ieder die de Naam van de Here zal aanroepen, zalig zal worden. Joël 2:28-32.  Petrus geeft uitleg gevn over de dood en opstanding van de Here Jezus en het gevolg is dat velen tot bekering komen en zich laten dopen! Opwekking! Vanuit Jeruzalem wordt het evangelie van Jezus Christus over de aarde verspreid.

Pinksteren 2023

Uit de hele wereld zijn weer gelovigen bijeen in Jeruzalem, vurig is er de afgelopen tijd een 21-daagse bidden en vasten actie geweest voor Jeruzalem. Over dit bidden wordt ook gesproken in Jesaja 62: 6,7.
Deze dag heeft zijn hoogtepunt in een wereldwijde viering van het avondmaal, geweldig! Onze gebeden zijn gehoord door God en Hij zal ze uitwerken op Zijn tijd. We zien uit naar opwekking!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2023

Van verwarring en verdriet naar grote blijdschap!

In het leven maken we soms situaties of moeilijke omstandigheden mee die we niet echt begrijpen. Waarom gebeurt het? Wat is de oorzaak?  Is er wel een oorzaak? Wat een verwarring kan er komen in je denken. Een bijbels voorbeeld is het verhaal van de Emmaüsgangers, samen bespreken zij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Als de Here Jezus zich bij hen voegt en vragen stelt over hun gesprek, vertellen zij Hem hun teleurstelling: ‘Jezus is gekruisigd en wij hoopten nog wel dat Hij het zou zijn die Israël zou verlossen’. En wat sommige vrouwen hen vertelden… dat begrijpen ze ook al niet, het graf is leeg, zij hebben engelen gezien, maar Hem, Jezus zagen ze niet.

Wat mooi hoe de Here Jezus hen wijst op wat de profeten hebben geschreven over Hem, het raakt hen en Jezus wordt uitgenodigd voor de maaltijd en om bij hen te blijven nu het avond is geworden. En dan …. bij het breken en zegenen van het brood herkennen ze Hem. 

In grote blijdschap gaan ze direct terug naar Jeruzalem om dit grote nieuws te vertellen. En dan staat Jezus ineens in hun midden en zegt: ‘Vrede zij u!’ We lezen dat de discipelen zeer angstig en bevreesd zijn, ik denk dat dit ons ook was overkomen. Wat hadden ze veel meegemaakt, Jezus vroeg hen: ‘Waarom bent u in verwarring?’ Hij toont zijn handen, voeten en zegt: ‘Raak Mij maar aan, Ik ben het.’ En dan staat er een bijzondere zin: ‘van blijdschap konden zij het nog nauwelijks geloven en ze verwonderden zich.’ Jezus vroeg om eten om aan te tonen dat Hij het echt was. Onlangs was ik in een genezingsdienst waar velen genezen werden, je hoorde met name omstanders spreken over het wonder, lachen en iets van …. kan dit echt? JA! Hoe groot is onze God! Alle eer en dank komt Hem toe!

Er klinkt uit Jezus mond geen verwijt naar de discipelen, maar Hij komt te hulp door hun verstand te openen zodat zij de schriften konden begrijpen. Zij ontvangen allen de opdracht om in Jeruzalem te blijven, want Hij zal de belofte van de Vader naar hen toe sturen, de Heilige Geest. Zij zullen met kracht bekleed worden. En dan beschrijft Lucas de hemelvaart. Zij zien hoe Hij zich van hen verwijderde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap! De verwarring en alle teleurstelling was weg en de hoop was werkelijkheid geworden. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2023

Wat een liefde!

In deze stille week voor Pasen, lees ik in het Woord over de worsteling die Jezus geestelijk, emotioneel en lichamelijk doormaakt. Kijkend naar wat voor Hem ligt, deelt Hij in Gethsemane in gebed Zijn hartsverlangen met Zijn Vader: ‘Vader als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Tot driemaal toe bad Hij dit gebed. Zijn zielenstrijd werd zo hevig dat Hij bloed begon te zweten…. Een engel uit de hemel kwam om Hem kracht te geven.

In het Mattheus evangelie lees ik Zijn overgave: ‘Mijn Vader als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.’

Ziende op het verlossingsplan van de Vader voor de mensheid, is deze weg nodig om als mens zonder zonde te sterven en om de heerschappij die aan Adam en Eva was gegeven terug te rkrijgen. ‘Dood waar is je prikkel gebleven’, zegt Paulus later. 

Wat een liefde!! Joh. 3:16 – Hij koos deze weg te gaan om vergeving te bewerken voor onze zonden, alle pijn, afwijzing, vernedering en nog veel meer, kwam op Hem! Wat een liefde!! Jezus heeft alles gedragen zodat wij nu kunnen wandelen in de geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Ef. 1: 3-14) 

Wat een aansporing voor ons om in deze tijd niet te slapen, maar actief te zijn in de kracht van de Heilige Geest om Hem te danken, te loven en te prijzen en mee te werken aan de bouw van Zijn lichaam, de gemeente. Zijn liefde bekend maken en uitdelen!

Gezegende Paasdagen! 

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2023

Wie dorst heeft …

Al meerdere weken lang vindt er een massale opwekking plaats op de Amerikaanse universiteit van Asbury. In alle eenvoud begonnen met één student die openlijk zijn zonde beleed en …. de opwekking is nog steeds gaande!! Wat een bijzondere aanraking van Gods Geest voor de studenten. Ik las dat vele honderden, zo niet duizenden naar die plaats toe gingen, maar dat alleen jeugd werd toegelaten.

Wat een honger naar God, anders gezegd wat een dorst naar meer van Gods Geest! Ik herken dat wel, al lange tijd bidden we voor een frisse aanraking van Gods Geest, vol verlangen zien we uit naar vervulling van vele profetische woorden. God maakt Zijn Woord / beloftes waar, lezen we in de bijbel. Er is de belofte van Jezus zelf toen Hij hier op aarde rondwandelde: ‘Wie dorst heeft, kom bij Mij om te drinken’. En ‘Ik zend de belofte van Mijn Vader op u’.  Ook God heeft Zijn beloftes waargemaakt. Halleluja! Hij is Zijn gemeente opnieuw aan het toerusten met de Kracht van de Heilige Geest.

Vol verwachting kunnen we gelovend uitzien en tegelijkertijd doorgaan met onze opdracht. Mijn gebed is dat we de komende tijd een grote verfrissing van Gods Geest zullen ontvangen om de grote oogst binnen te halen.

Is dit ook jouw verlangen? Heb jij ook zo ‘n dorst?

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2023

Terwijl ik dit stukje tekst schrijf, is het gras nog bevroren, maar schijnt de zon al heerlijk en neemt alweer toe in kracht. Het doet me denken aan de bekende tekst in Richteren 5: 31b ‘Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht.’
 
In Richteren 5 lezen we hoe Israël wordt aangevallen en Sisera, de legeroverste van koning Jabin, optrekt om Israël te veroveren. Barak en Debora gaan samen met het leger naar het strijdtoneel. Debora profeteert: ‘Sta op, want dit is de dag dat de Heer Sisera in uw hand gegeven heeft.’ Sisera vlucht uiteindelijk en wordt gedood door Jaël, een vrouw die op het juiste moment, de juiste keuze maakt.
 
De tekst hierboven spreekt over zij die Hem liefhebben, dit spreekt over relatie. In je relatie met God mag je ervaren dat er groei is, als je Hem liefhebt, zoekt en volgt. Het is de Heilige Geest in jou, die je leidsman is in het dagelijkse leven. Je leert op Hem afgestemd te zijn en groeit daardoor in Zijn kracht en onderscheidingsvermogen. 
 
Afgestemd zijn op de Heilige Geest in je dagelijks leven, in je stille tijd of in de ontmoetingen met anderen, die afstemming kan een bijzondere uitwerking hebben! Elke morgen mag je gebed zijn: ‘Dank U Heilige Geest, dat U mij ook deze dag zult leiden in gesprekken en dingen die ik doen mag.’
 
Laat je verrassen! Je mag erop vertrouwen dat Hij je zal leiden. En dat niet je eigen kracht om iets te forceren toeneemt, maar de kracht die van Hem is.

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen

Nieuwsbrief januari 2023

Verwachting – Volharding – Vreugde 

Een Voorspoedig 2023 toegewenst! Deze wens hebben we, denk ik, allen wel ontvangen zo aan het begin van het Nieuwe Jaar. Deze wens wordt vaak gevolgd met de vraag: wat is je Verwachting voor het Nieuwe Jaar? Verwachting, dat is lastig…. wat verwacht ik…

Al nadenkend komen andere woorden met eenV bij me boven:
Verlangen – ik Verlang naar én ik Verwacht een nieuwe uitstorting van Gods Geest. Ik zie uit naar de Vervulling van Gods beloften en dat brengt me bij het woord Volharding. 

Vaak lezen we hoe velen Volhardend zijn geweest in geloof, gebed en Vertrouwen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef, Simeon en Anna, de discipelen in de bovenkamer in gebed voor de uitstorting van de Heilige Geest.
In Hebreeën 12 : 1 en 2 worden we opgeroepen om alle last en zonde af te leggen. Ik denk nu aan het jaar 2022, loslaten en wegdoen wat je hindert om verder te gaan! En met Volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2022

Laat je Licht maar schijnen

Na een aantal dagen weggeweest te zijn van huis, was er een verrassende thuiskomst: in heel veel tuinen verlichte bomen en struiken. Prachtig om te zien, aantrekkelijk om even goed te bekijken. Kerst is één van mijn favoriete jaargetijden, de lichtjes, de liederen en de atmosfeer waarin we de komst van de Here Jezus vieren. In de kerstnacht spraken de engelen tot de herders over grote blijdschap en zingen tot eer van God, wat een geweldig groot licht hebben zij waarschijnlijk laten schijnen. Een ‘wauw’ moment voor de herders en het doet hen opstaan en op zoek gaan.

De Here Jezus zegt tegen de discipelen: ‘Ik ben het Licht van deze wereld’ , én jullie zijn het Licht. Jezus roept ons op, om het Licht te laten schijnen voor de mensen. Zijn licht en liefde doorgeven in een donkere wereld. Dat kan op vele manieren.

Mijn gebed is dat wij allen in ons geloof en onze daden aantrekkelijk zullen zijn, waardoor die ander ook op zoek gaat. De belofte is er, ‘wie zoekt zal vinden’!

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief november 2022

De seizoenen van het jaar en ons leven

We zien in de natuur hoe de bomen, struiken en planten aan het verkleuren zijn en hun blad uiteindelijk verliezen. Prachtig om al die verschillende kleuren te zien!! Maar we weten ook dat over een maand alle schoonheid en kleur verdwenen is. Een nieuw seizoen begint, de winter breekt aan. 

Ons leven kent ook zijn seizoenen, we hebben mooie inspirerende tijden waarin we volop energie ontvangen, tijden waarin we veel vrucht dragen en tijden waarin we stil gezet lijken te worden door de omstandigheden. Waar het lijkt of we soms onze kleur en blad verliezen, de stilte en kou ons hart niet verwarmen.

In Psalm 1 lezen we een bijzonder krachtige waarheid en bemoediging! Als we dagelijks het Woord van God tot ons nemen en indrinken als het levende water zullen we vrucht geven op zijn tijd en ons loof/blad zal niet afvallen, er zal zegen zijn!

De profeet Jeremia profeteert in Jeremia 17: 7-8 dat als we ons vertrouwen op God stellen, we zullen zijn als een boom geplant bij water, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Het gevolg is dat de boom het niet merkt als er hitte en droogte komt. Zijn blad blijft groen en hij houdt niet op vrucht te dragen. De boom drinkt het water diep vanuit de grond en wij kunnen drinken van het levende water van de Heilige Geest. Wat een zegen dat Gods Geest in ons hart is komen wonen en ons als Leidsman iedere dag wil helpen in de seizoenen van ons leven.

Ons gebed mag elke dag zijn: Heilige Geest wilt U me ook vandaag een opmerkzaam hart geven en de liefde van de Here Jezus door mij heen laten stromen voor mijzelf en naar anderen toe.

In welk persoonlijk seizoen je ook zit, de vreugde die God geeft, is je kracht!

Klik hier om de Nieuwsbrief van november te openen

Nieuwsbrief oktober 2022

Sta op en schitter !!

Wat is dit jaargetijde toch geweldig mooi met alle kleuren in de natuur! Rijdend met de auto naar de Aglow trainings conferentie in Ede, is het altijd weer genieten van het prachtige landschap De Hoge Veluwe!! De bomen die er zijn, staan te schitteren in de zon met al hun kleurenpracht.

Karim Landoulsi, spreker op de eerste dag van de conferentie, sprak over: Sta op en Schitter !! Dat kan, wees je ervan bewust dat de opstandingskracht die er in jou is, dezelfde is als die de Here Jezus liet opstaan uit de dood. Sta op!!

Hij gaf drie voorbeelden van personen in de bijbel die de moed hadden of kregen om op te staan in/uit hun situatie.

  • De verloren zoon: ‘ik zal opstaan en naar mijn vader gaan’.
  • De profeet Elia, één berichtje van Izebel naar hem en Elia was nergens meer…. Een engel sprak tot hem: ‘sta op en eet’. Elia ontving kracht om verder te gaan en God te horen spreken voor een nieuwe opdracht.
  • Petrus lag gevangen in boeien in een cel, de gemeente was in gebed voor hem, een engel verscheen en zijn boeien vielen af: ‘sta vlug op’, zei de engel.

Ook wij kunnen door situaties of woorden de kracht verliezen om door te gaan. De rechtvaardige struikelt zeven keer, maar staat weer op! Er is opstandingskracht in je, zegt het Woord. Herken je jezelf in Elia? Een negatief woord is naar je uitgesproken. Of zit je vast aan zoveel afleidingen, dat je er niet toe komt om de Heer te dienen zoals je wel zou willen.

De belofte is er ook vandaag: Sta op en schitter! Je kunt het door Gods kracht. Laten we Gods liefde zichtbaar maken. En als opstaan jezelf toch niet lukt, is er geen veroordeling, vraag dan hulp of gebed van een betrouwbaar iemand.  Ook dat is opstaan!!

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen

Nieuwsbrief september 2022

Vol verwachting klopt mijn hart 
Het jouwe ook?

Ezechiël wordt nogmaals als wachter aangesteld in Ezechiël 33  Nóg een keer wordt deze taak bevestigd. Voor ons als Aglow geldt dat God ons (en sommigen heel specifiek) heeft aangesteld alert te zijn, wachter te zijn. Ik werd er bij bepaald dat we ons hier opnieuw heel bewust van mogen zijn.

De nieuwe tijd, het nieuwe seizoen waarin wij geroepen zijn méér dan ooit alert te zijn voor datgene wat er rondom ons gebeurt. Vanuit de dankbaarheid, aan het begin van onze zomerperiode, naar de alertheid en bereidheid om ogen en oren open te hebben.
‘Heer wat zegt U? Wát wilt U dat wij als Aglow zien? Wat wilt U dat ik zie? Waar en hoe wilt U dat wij bewegen?”

Zo maar wat vragen, maar ze zijn belangrijk! Vol goede moed ons nieuwe seizoen in gaan, vertrouwend op Hem. Laat ons verlangen hierin ook zijn dat wij als Aglow bekend mogen staan om ons geloof in Hem, onze wandel in Hem, dat we goede vruchten dragen en dat wij samen groeien in onze kennis in Hem, zoals staat in Kolossenzen 1:10.

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen

Nieuwsbrief juni 2022

Ik ben dankbaar voor…

Zó maar een zinnetje wat ik zie staan. Maar laat dat nou nét zijn wat ik gisteren tegen iemand zei: ‘Ik ben zó blij dat de Heer mij dankbaarheid heeft geleerd.’ Wát een rijkdom! Leren leven met ogen van dankbaarheid, gedachten en woorden van dankbaarheid. Je leven wordt er zoveel rijker door! Met elke tegenslag is daar ook iets om dankbaar voor te kunnen zijn. Nu we voor de zomerperiode staan zal je dat vast nodig hebben. Iets gaat misschien wel anders dan dat je gehoopt had, misschien kan je ineens niet weg of… Och, we kunnen genoeg bedenken toch wat tegen kan zitten? Heb jij het dan ook al geleerd om te gaan zoeken naar iets waar je dan tenminste wél dankbaar voor kan zijn? Ik bid het je toe, dat dit een zomerperiode van dankbaarheid mag zijn. Dankbaar, omdat Hij er áltijd is voor ons en dat Hij over ons juicht en zingt. Wat geweldig! 

Ik wens jullie een dankbare en gezegende zomer toe in Zijn wonderbare Naam!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2022

‘Zie Ik maak iets nieuws, zult gij er geen acht op slaan?

Meer dan ooit zijn we in een nieuw seizoen gekomen en zien we om ons heen wàt God aan het doen is. Soms is het een klein groen puntje aan een op het oog nog dorre tak, maar soms ook is het heel duidelijk. Anders dan we verwacht hadden, anders dan we gehoopt hadden en tòch ervaren wij dat dit “anders” het beste is. Geweldig om te ervaren dat God het op Zijn manier aan ons openbaart. We mogen het oude loslaten en onze handen openen om het nieuwe aan te pakken. Met open handen leven, het van Hem te verwachten. Spannend en ook ont – spannend! Ik bid je toe dat je in deze ontspanning het nieuwe mag verwelkomen wat God voor jou heeft.

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2022

We hebben net Pasen gevierd, een geweldig feest want Jezus heeft de dood overwonnen en in Hem is Leven. De overwinningskracht die in Hem is, mogen wij ontvangen op de plek waar we zijn. Jezus brengt hoop waar wanhoop heerst, Hij brengt vreugde in verdriet. In Hem mogen we uitzien naar wat komen gaat en een grote verwachting hebben. God wil Zijn heerlijkheid tonen en heel dichtbij jou zijn. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2022

Deze dagen zijn we opgeschrikt door het afschuwelijke oorlogsgeweld in Oekraïne. Zowel in het OT als in het NT lezen we hoe Gods Geest tot mensen spreekt en hen helpt. Hij wordt genoemd de Helper in tijd van nood. Jezus noemt hem de Trooster!

In Jesaja 11: 2 lezen we over de Heilige Geest: Hij is de Geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, Hij is de Geest van kennis en eerbied voor de Heer. 

Laten we bidden om een uitstorting van Gods Geest in deze moeilijke situatie en ja … de Heilige Geest heeft al in een kerk in de Oekraïne christenen en joden, die daar samen waren om te bidden tot God, diep aangeraakt! Dank U Heer!

Laten we bidden dat de wil van de Heer gedaan wordt onder de naties, en laten we bidden dat de verdrietige menigte zich tot Hem zal keren in nederig berouw. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2022

De verwachting is dat de komende tijd alle coronamaatregelen vervallen en de beperkingen opgeheven worden. Wat een vrijheid en ruimte geeft dat! 

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar komen de zinnen van lied 429 uit Opwekkingsbundel in mijn hart omhoog: ‘Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij, Hij toont mij een rivier in de woestijn.’ Hoe kijk jij terug? Heb je gedronken uit de rivier en kracht en Gods liefde ontvangen? Of waren de omstandigheden zo bepalend dat het inderdaad een droge woestijn periode geweest is? Het goede nieuws is wat Jezus zegt in Johannes 7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken!’ Jezus schenkt Levend water, verfrissing zal je deel zijn!

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen

Nieuwsbrief januari 2022

Een nieuw jaar is begonnen, het jaar 2022. Elke dag zal nieuw zijn, een dag die we nog niet eerder gehad hebben. Een nieuwe regering is aangetreden met veel nieuwe plannen. Naast alle goede wensen die we elkaar toegestuurd of ge-appt hebben, zijn er vaak ook nieuwe plannen gemaakt voor de vakantie of … noem maar op.

Een nieuw jaar is ook altijd weer een afwachten wat het jaar brengt en onszelf afhankelijk weten van Gods leiding. In vertrouwen kunnen we elke dag zeggen: ‘Geprezen zij de Here, ook deze dag draagt Hij ons, die God is ons heil.’  (Psalm 68:20 NBG).

Rest mij nog jullie allen veel heil en zegen toe te wensen in 2022!

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2021

Juich voor de Heer, dien de Heer met blijdschap!  Psalm 100

De engelen spreken over grote blijdschap als zij het nieuws bekend maken van Jezus geboorte: Hij is Christus, de Heer! De Messias is gekomen! God heeft vanuit Zijn grote liefde voor de mensheid Zijn zoon gezonden! Verlossing, bevrijding, genezing en boven al vergeving kwam Jezus Christus brengen. Relatie met God de Vader is mogelijk geworden dank zij Jezus. Halleluja! Ere zij God!

Wat raakt jou in het kerstverhaal en geeft je grote vreugde en reden om te juichen voor Hem?

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief november 2021

Ken je dat: de verwondering over wat God aan het doen is in je leven en in de mensen om je heen? Ik kan me zo verwonderen in Gods grootheid en liefde en wat Hij aanwakkert in ons. God reikt vol liefde uit, Hij nodigt ons uit om ons oog op Hem alleen te richten. Hij is ontzagwekkend in Zijn grootheid en oneindig teder in Zijn liefde. Dat is onze God en Hij reikt uit naar jou. Verwonder je over Hem en word stil om van Hem te ontvangen. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van november te openen

Nieuwsbrief oktober 2021

Wat een kracht kan er uitgaan van het Woord van God, soms springt één tekst eruit en raakt je diep. Ik las Spreuken 18 en vers 10 zegt: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig.’ Toen ik erover na ging denken, zag ik het volgende: in een sterke toren kun je omhoog klimmen en op de omstandigheden neerkijken. 

Ik begon de naam van Jezus uit te spreken, over mijn familie, over Aglow, over ons land. Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Hij roept ons op om Zijn naam te brengen bij hen die verstrikt zijn geraakt in de leugens van satan, bij hen die Hem nog niet kennen als Verlosser en Redder. Zij zitten vaak vast in hun eigen toren, maar laten we in gebed de naam van Jezus over hen uitspreken.

Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen