Aglow Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief mei 2024

Uitzien naar …

De maand juni is een maand dat je geregeld hoort: ‘ik zie zo uit naar …. Het ‘uitzien naar’ kan voor ons allen verschillend zijn. Ik denk aan de jongeren die examen gedaan hebben en wachten op uitslag, ben ik geslaagd of niet. Velen zien uit naar hun vakantie, om heerlijk te ontspannen en leuke dingen te doen. In Oekraïne, Rusland, Israël en Gaza zien ze uit naar het stoppen van de oorlog.

‘Uitzien naar’… kan soms een heel lang durend verlangen zijn. Ik moet denken aan Abraham en Sara. Vele, vele jaren werd hun geloof op de proef gesteld. Maar door hun geloof hebben zij de beloofde zoon ontvangen!

We horen en lezen, dat er op sommige plaatsen in de Verenigde Staten, Engeland en ook in Nederland soms veel mensen tegelijk tot geloof komen! Wat geweldig! Velen van ons bidden geregeld om Opwekking in ons land. Wat kunnen we ernaar uitzien naar familieleden of vrienden de Here Jezus leren kennen. Jaren van gebed kunnen plotseling door onze hemelse Vader zichtbaar verhoord worden!

Laten we blijven uitzien en bidden dat Gods hand Nederland krachtig zal aanraken en velen tot geloof zullen komen. Het is ook Gods verlangen, hoe mooi is dat.

En word je het ‘uitzien naar,  wachten op’ moe, dan is daar de belofte dat je nieuwe kracht mag halen bij Hem, die belooft in Zijn woord: Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. Jes. 40:29-31

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2024

Sterkte!

Vandaag werd ik bepaald bij wat Paulus schrijft in Efeze 6: 10-12. Wat is het belangrijk dat we ons bewust zijn van de geestelijke wapenrusting om stand te kunnen houden in de geestelijke strijd die er is. 

De Here Jezus wijst erop in Zijn rede over de tekenen van het einde der wereld (Math 24: 7): volk zal opstaan tegen volk. Dat is wat we nu zien gebeuren in Afrika, Europa en het Midden-Oosten. Oorlog van Rusland met Oekraïne, vele oorlogen met geweld in Afrika en de strijd van Hamas/Iran tegen Israël. We zien hoe studenten zich keren tegen Israël. Wat een oproer en misverstanden in de VS en nu ook in Nederland.

In Efeze 6: 11-20 lezen we over de wapenrusting van een gelovige en Paulus roept ons op: bekleed u met de hele wapenrusting van God. Onze wapens zijn krachtig in de geestelijke strijd die er woedt. In gesprekken met elkaar merk je soms dat de angst voor meer strijd en wat er gaat gebeuren dit jaar…… ons zorgen kunnen baren. We weten dat zorgen hebben niet bij een kind van God past, toch kunnen berichten of beelden op de tv ons angst aanjagen en zorgen doen ontstaan.

Nogmaals deze teksten uit Efeze lezend, las ik vers 10: Wordt gesterkt in de Here en in de sterkte van Zijn macht. Soms komt er zoveel op ons af, ook in persoonlijke omstandigheden is dat mogelijk, dat het van groot belang is dat we ons realiseren dat Hij, de machtige is van Israël, schepper van hemel en aarde, Hij is Machtig! Spr. 18:10

Wij wensen vaak een ander sterkte toe, als de omstandigheden moeilijk zijn. Ik weet niet hoe uw omstandigheden nu zijn, maar ik sluit nu af met te bidden voor u, dat u gesterkt wordt en kracht ontvangt door de zekerheid dat een liefhebbende Vader, de Almachtige die alle dingen overziet, Zijn vrede aan u en aan ons allen zal geven nu we Hem daarom bidden.

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2024

Een briefje uit de hemel 

Aan het eind van de voorjaarsconferentie in maart kwam er een jonge vrouw naar mij toe en zij liet mij onderstaand briefje lezen en vertelde: ‘Dit vond ik ergens op straat, een mooie tekst,  alleen Aglow zei me niets. En nu ben ik hier!’  Hoe bijzonder!

Fijn om dit te horen van haar, we bidden namelijk dat jonge vrouwen zullen opstaan en naar Aglow komen, het is een gebedsverhoring. Wie de tekst heeft verloren is niet bekend, maar degene die het briefje vond, las een prachtige belofte!
 
Zo af en toe kan het in het leven gebeuren dat we een keuze moeten maken en dat we twijfelen. We blijven soms dubben … wel doen of niet doen. Menigeen heb ik horen zeggen: ‘Ik wou dat er een briefje uit de hemel kwam, dan zou ik weten wat ik moet doen.’ 
 
Nogmaals deze tekst lezend, word ik bepaald bij het woordje ‘zal’. Als we God vragen, als we roepen om antwoord, dan ‘zal de Here antwoorden, zal Hij zeggen: hier ben Ik.’ Geweldig deze belofte, God is te vertrouwen, Hij zal antwoorden, misschien niet direct. We zijn soms nog te veel bezig met de vraag …. maar Zijn antwoord zal er zijn en Zijn nabijheid: ‘Hier ben Ik.’
 
God is niet een God van ver weg, maar van dichtbij, David beschrijft dit zo mooi in Psalm 139. Ook de Here Jezus leert ons in Johannes 17 dat er verbinding is tussen de Vader, Jezus en zijn kinderen. Hij is erbij!
 
Waar ik aan moet denken, misschien is het antwoord niet waar we op hopen of misschien vraagt Hij: ‘Wat wil jij?’  
 
Dit is zeker, in elke situatie …. God is erbij! Hoe heerlijk is dat!!

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2024

Pasen, Overwinning over de dood!
Over enkele weken vieren we weer Pasen. 

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.
Kololssenzen 2: 13-15.

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2024

Geroepen voor een tijd als deze …

In het bijbelboek Richteren lezen we over meerdere mannen die door God geroepen worden om het volk te bevrijden van hun aanvallers en onderdrukkers. Ik denk aan Gideon, hoe God hem riep om het volk te verlossen van hun strijd met de Amalekieten. Ik denk ook aan Debora en Barak die samenwerkten om de vijand te verslaan.

In Lucas 1 lezen we de lofzang van Zacharias, hij werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde: Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en verlossing voor hen tot stand gebracht. Hij profeteerde over zijn zoon Johannes en over Jezus. Een nieuwe tijd brak aan. Mijn gedachten gaan naar de Here Jezus hoe Hij op Gods uitgekozen tijd naar deze wereld kwam om ons te verlossen van zonde en schuld.

 JEZUS onze VERLOSSER!

Jezus roept ons in deze tijd om een getuige te zijn van Hem en anderen door ons gedrag en onze woorden, de weg te wijzen naar verlossing en bevrijding die er te vinden is in Jezus alleen! En we hoeven het niet alleen te doen, door de kracht en leiding van de Heilige Geest kunnen wij in onze tijd krachtige getuigen zijn.

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen

Nieuwsbrief januari 2024

Verwachtingsvol 2024 instappen

Het jaar 2024 is begonnen en van verschillende kanten hoor je goede wensen en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Vaak gevolgd door de vraag: ‘Wat is je verwachting voor het nieuwe jaar?’
Heb je nieuwe plannen gemaakt of droom je er nog van? Of is dit helemaal niet aan de orde en ben je tevreden met hoe het gaat? Of sta je misschien voor grote uitdagingen?

Mijn gedachten gaan naar Mozes, we kennen zijn verhaal, hij is opgegroeid aan het hof, gevlucht en schaapherder geworden van de kudde van zijn schoonvader. En dan op een dag ziet hij de brandende braamstruik en gaat op onderzoek uit.

De Bijbel vertelt ons van de ontmoeting die hij heeft met God, de Almachtige, de Ik Ben. Mozes wordt na 40 jaar, waarin hij veel geleerd heeft, geroepen voor een grote opdracht. Hij die dacht dat dit zijn leven was en stond ineens voor een grote uitdaging. Gods plannen zijn soms zo anders dan de onze. 

Ook wij kunnen zo maar voor grote uitdagingen staan, in ons gezin, familie of werk. Voor keuzes die we moeten maken. Wat is het dan toch geweldig dat we een sprekende God dienen, die in Zijn Woord vele beloftes geeft, waaraan we mogen vasthouden en ons laten bemoedigen. We mogen ze in geloof proclameren over ons leven, want Hij is een Waarmaker van Zijn woord!

Voor dit komende jaar denk ik aan de tekst uit Psalm 32: 8
Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. 
Ik geef raad, op jou rust Mijn oog.


Op welke weg wij ons ook bevinden, God is erbij en wil ons leiden door de Heilige Geest. Het jaarthema van Aglow Nederland is: ‘Geroepen voor een tijd als deze’. De Heer heeft een roeping voor ons allen en met Psalm 32 in gedachten, weten we waar wijsheid en inzicht te verkrijgen is. Glorie aan God!

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2023

In de bijbel lezen we in Marcus 8 het verhaal van een blinde man die door Jezus genezen wordt. Wat opvalt, de blinde wordt bij Jezus gebracht en de ‘brengers’ smeken Jezus: ‘Help Heer, raak deze man aan’. Na twee keer aangeraakt te zijn, kan deze man weer goed zien!

Wat geweldig voor deze blinde man dat er mensen zijn, die hem naar Jezus brengen en tegelijkertijd helpers zijn in hun smeken voor een aanraking van deze blinde man.

Het doet me denken aan deze tijd, waarin we dagelijks Israël in gebed bij God brengen en Hem smeken om hulp voor het leger, bescherming en inzicht in wat te doen. Gebed voor wijsheid voor de regering en bescherming en vrijlating van de gegijzelden. Net zoals de helpers in de tijd van Jezus wisten wie Jezus was en de wonderen die Hij deed, zo weten wij dat de God van Israël sluimert nog slaapt en in beweging komt waar Zijn kinderen Hem om hulp en bescherming vragen.

Behalve gebed voor deze strijd, laten we ook bidden dat de Heer de geestelijke verblindheid van het volk zal wegnemen, zodat zij allen hun Messias gaan aanroepen. Een belangrijke taak voor ons om hen te brengen bij God in gebed en te vragen: Heer leidt hen, raak hen aan zoals eens op de Pinksterdag. Doe het opnieuw Heer! Wat een vreugde zal het brengen als velen in Israël tot erkenning komt dat Jezus de Messias is en LEEFT!  

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief november 2023

Leven vanuit Rust

We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. Denk aan het schokkende wereldnieuws wat heel dichtbij komt. Maar ook de situatie in je eigen leven kan onrust geven. God nodigt je uit om dicht bij Hem te komen en bij Hem rust te vinden. Hij wil je een plek van veiligheid geven, een plaats waar diepe vrede is. 

Hoor maar wat Jezus hierover zegt: 
‘Kom bij Mij. Ga met Mij mee en je zult je leven hervinden. Ik zal jullie laten zien hoe je echt tot rust komt. Trek met Mij op, doe met Mij mee – kijk hoe Ik het doe. Leer de ongedwongen ritmes van genade kennen.’
Uit Mattheüs 11 – The Message

Vrede en rust groeien in jou als vrucht van de Geest. Je mag je uitstrekken om die rust elke dag te ontvangen, in elke situatie. De Heilige Geest is toegewijd om jou te vullen met vrede vanuit de hemel. Je mag leren om in rust te leven. 

De vijand wil je onder druk zetten en in verwarring brengen. Als jij reageert in de tegenovergestelde geest en blijft in de rust, dan heeft hij geen vat op je. Daarom is rust een geweldig wapen in de strijd. De vijand verliest dan zijn invloed op jou. 

Leer wat het betekent om rust te vinden en in die rust te blijven, wat je ook tegenkomt. Gods Geest wil je boven de omstandigheden plaatsen en alles geven wat je daarin nodig hebt. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van november te openen

Nieuwsbrief oktober 2023

Hef je hoofd omhoog!

De wereld waarin we leven verandert zo snel, dingen die gebeuren, situaties die veranderen … We lezen een appje wat binnenkomt, we horen en zien het op het nieuws. Afschrikwekkend en wreed zijn de beelden en berichten.

De Here Jezus spreekt met Zijn discipelen zowel in Matheus 24 als in Lucas 21 over Zijn wederkomst. Alles wat we wereldwijd zien gebeuren in het milieu, de oorlogen en dreiging voor oorlogen, doet me denken aan Zijn wederkomst. De Here Jezus noemt allerlei heftige situaties en rampen op. We zijn nu allen geschokt door de wrede aanval van Hamas  op Israël. Kan het nog erger worden?
Lucas 21: 26 vertelt erover. Vers 28 zegt: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat de verlossing nabij is’.
Wat een dag zal dat zijn, dat de voeten van Jezus op de olijfberg zullen staan! Hallelujah!

Eén voorwaarde is nog niet vervuld: het evangelie is nog niet wereldwijd aan alle mensen verteld. Maar de vertalingen van de Bijbel gaan steeds sneller. Zijn wederkomst komt steeds dichterbij. Ook al weet niemand van die dag en dat uur, zoals Jezus zegt.
Wij hoeven ons geen schrik te laten aanjagen, maar mogen in gebed samenwerken met God en kracht en bescherming verwachten. Zoals het volk in de woestijn verzorgd werd door de Heer, zo is Hij ons nabij.

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen

Nieuwsbrief september 2023

We leven in een tijd waarin veel op ons afkomt. De wereld staat voor grote uitdagingen wat betreft o.a. het klimaat, de oorlogen in Oekraïne en Afrika. Ons land staat voor grote uitdagingen zoals de nieuwe kabinetsverkiezing, ons milieu, asielbeleid, armoede vraagstuk.
 
Koning David stond ook geregeld voor grote uitdagingen. We kennen zijn strijd tegen Goliath, een strijd die hij glansrijk won! Maar ook zijn strijd en moeite met alle vijanden van Israël. En hij kende grote uitdagingen en strijd in eigen familie, zijn persoonlijke strijd met koning Saul, zijn schoonvader, en zijn strijd met Absalom, zijn zoon.
 
In Psalm 16: 7,8 lees ik hoe David een lofprijs uitspreekt tot God en wat daar het gevolg van is. Hij richt zich in alle uitdagingen altijd op zijn God.
 
Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft,
Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Steeds houd ik de Heer voor ogen,
Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
 
Ook wij kunnen in ons werk of familie soms voor moeilijke situaties of uitdagingen staan. Van David leren we om steeds op onze hemelse Vader te zien, het van Hem te verwachten. Wat een bemoediging voor ons omdat te weten.

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen

Nieuwsbrief juli 2023

Verrassende Ontmoetingen!

De vakantie is begonnen, de scholen gaan of zijn al dicht, een tijd van rust en ontspanning breekt aan. Het is ook een tijd van reizen, mooie plekken opzoeken, genieten van de zee, bossen of onbekende omgeving. 

Op reis gaan, in het NT lezen we veel over de reizen van de apostel Paulus. Tijdens zijn 2e reis wordt hij geroepen in een visioen om over te steken naar Macedonië en komt met Timotheüs aan in Filippi. Beide gaan op sabbatsdag naar de  rivier, waar in die tijd de gebedsplaats gewoonlijk is. En Paulus ontmoet daar Lydia, een purperverkoopster wonend in Thyatira, die God diende.

Er staat weinig over beschreven, maar genoeg om te lezen dat ze luisterde en dat de Heer haar hart opende. Hetzelfde woord voor openen wordt hier gebruikt als bij de Emmaüsgangers. De Heer opende haar hart en diep onder de indruk van wat Paulus daar vertelt, kiest zij voor Jezus en laat zich dopen!

Lydia opent als het ware de deur in Europa. Wat een bevestiging voor Paulus dat die roep om te komen naar Macedonië, gelijk vrucht droeg. Paulus ging bewust op zoek naar mensen om het evangelie mee te delen. Maar er zijn ook onverwachte ontmoetingen.

Onlangs in een restaurant kwamen we, mijn man en ik, te zitten aan een tafel waar ook een jonge vrouw zat te eten. Er ontspon zich een gezellig gesprek. Vanwege een bezichtiging van een oude kerk, spraken we over kerken en over geloof. En het was door één opmerking van die jonge vrouw, dat ik ervoer hoe ik bij haar aan kon sluiten met mijn verhaal over wie God is. Ik merkte dat het haar raakte en wist Here God U gaat met haar verder in haar proces van ontdekken wie U echt bent. U kunt en wil haar hart openen!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juli te openen

Nieuwsbrief juni 2023

Pinksteren

Na een tijd van eensgezind bidden en vasten door de discipelen wordt, zoals gesproken is door de Here Jezus, Gods Geest uitgestort op hen in Jeruzalem. Het is goed te merken voor een ieder: Er is een geluid van een geweldige windvlaag en dat geluid vervulde het hele huis! En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2: 1-4

Het grote geluid brengt mensen bijeen in grote verwondering en verwarring, men hoorde hen spreken in hun eigen taal. Wat gebeurt hier!  Het is ongelooflijk wat zij meemaken, er staat dat zij allen buiten zichzelf waren en in verlegenheid gebracht. Wat een gebeurtenis, stel je staat er tussen en hoort en ziet … De één roept dronkaards, de ander snapt er niets van …

En dan staat Petrus op en begint met zijn krachtige toespraak. We horen in deze toespraak hoe de Heilige Geest Gods Woord opent en via Petrus laat horen dat de profeet Joël de uitstorting van de Heilige Geest, lang geleden al voorzegt heeft! En eindigt met de woorden, dat een ieder die de Naam van de Here zal aanroepen, zalig zal worden. Joël 2:28-32.  Petrus geeft uitleg gevn over de dood en opstanding van de Here Jezus en het gevolg is dat velen tot bekering komen en zich laten dopen! Opwekking! Vanuit Jeruzalem wordt het evangelie van Jezus Christus over de aarde verspreid.

Pinksteren 2023

Uit de hele wereld zijn weer gelovigen bijeen in Jeruzalem, vurig is er de afgelopen tijd een 21-daagse bidden en vasten actie geweest voor Jeruzalem. Over dit bidden wordt ook gesproken in Jesaja 62: 6,7.
Deze dag heeft zijn hoogtepunt in een wereldwijde viering van het avondmaal, geweldig! Onze gebeden zijn gehoord door God en Hij zal ze uitwerken op Zijn tijd. We zien uit naar opwekking!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2023

Van verwarring en verdriet naar grote blijdschap!

In het leven maken we soms situaties of moeilijke omstandigheden mee die we niet echt begrijpen. Waarom gebeurt het? Wat is de oorzaak?  Is er wel een oorzaak? Wat een verwarring kan er komen in je denken. Een bijbels voorbeeld is het verhaal van de Emmaüsgangers, samen bespreken zij de gebeurtenissen van de afgelopen dagen.

Als de Here Jezus zich bij hen voegt en vragen stelt over hun gesprek, vertellen zij Hem hun teleurstelling: ‘Jezus is gekruisigd en wij hoopten nog wel dat Hij het zou zijn die Israël zou verlossen’. En wat sommige vrouwen hen vertelden… dat begrijpen ze ook al niet, het graf is leeg, zij hebben engelen gezien, maar Hem, Jezus zagen ze niet.

Wat mooi hoe de Here Jezus hen wijst op wat de profeten hebben geschreven over Hem, het raakt hen en Jezus wordt uitgenodigd voor de maaltijd en om bij hen te blijven nu het avond is geworden. En dan …. bij het breken en zegenen van het brood herkennen ze Hem. 

In grote blijdschap gaan ze direct terug naar Jeruzalem om dit grote nieuws te vertellen. En dan staat Jezus ineens in hun midden en zegt: ‘Vrede zij u!’ We lezen dat de discipelen zeer angstig en bevreesd zijn, ik denk dat dit ons ook was overkomen. Wat hadden ze veel meegemaakt, Jezus vroeg hen: ‘Waarom bent u in verwarring?’ Hij toont zijn handen, voeten en zegt: ‘Raak Mij maar aan, Ik ben het.’ En dan staat er een bijzondere zin: ‘van blijdschap konden zij het nog nauwelijks geloven en ze verwonderden zich.’ Jezus vroeg om eten om aan te tonen dat Hij het echt was. Onlangs was ik in een genezingsdienst waar velen genezen werden, je hoorde met name omstanders spreken over het wonder, lachen en iets van …. kan dit echt? JA! Hoe groot is onze God! Alle eer en dank komt Hem toe!

Er klinkt uit Jezus mond geen verwijt naar de discipelen, maar Hij komt te hulp door hun verstand te openen zodat zij de schriften konden begrijpen. Zij ontvangen allen de opdracht om in Jeruzalem te blijven, want Hij zal de belofte van de Vader naar hen toe sturen, de Heilige Geest. Zij zullen met kracht bekleed worden. En dan beschrijft Lucas de hemelvaart. Zij zien hoe Hij zich van hen verwijderde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap! De verwarring en alle teleurstelling was weg en de hoop was werkelijkheid geworden. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2023

Wat een liefde!

In deze stille week voor Pasen, lees ik in het Woord over de worsteling die Jezus geestelijk, emotioneel en lichamelijk doormaakt. Kijkend naar wat voor Hem ligt, deelt Hij in Gethsemane in gebed Zijn hartsverlangen met Zijn Vader: ‘Vader als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.’ Tot driemaal toe bad Hij dit gebed. Zijn zielenstrijd werd zo hevig dat Hij bloed begon te zweten…. Een engel uit de hemel kwam om Hem kracht te geven.

In het Mattheus evangelie lees ik Zijn overgave: ‘Mijn Vader als deze drinkbeker aan Mij niet voorbij kan gaan zonder dat Ik hem drink, laat Uw wil dan geschieden.’

Ziende op het verlossingsplan van de Vader voor de mensheid, is deze weg nodig om als mens zonder zonde te sterven en om de heerschappij die aan Adam en Eva was gegeven terug te rkrijgen. ‘Dood waar is je prikkel gebleven’, zegt Paulus later. 

Wat een liefde!! Joh. 3:16 – Hij koos deze weg te gaan om vergeving te bewerken voor onze zonden, alle pijn, afwijzing, vernedering en nog veel meer, kwam op Hem! Wat een liefde!! Jezus heeft alles gedragen zodat wij nu kunnen wandelen in de geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Ef. 1: 3-14) 

Wat een aansporing voor ons om in deze tijd niet te slapen, maar actief te zijn in de kracht van de Heilige Geest om Hem te danken, te loven en te prijzen en mee te werken aan de bouw van Zijn lichaam, de gemeente. Zijn liefde bekend maken en uitdelen!

Gezegende Paasdagen! 

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2023

Wie dorst heeft …

Al meerdere weken lang vindt er een massale opwekking plaats op de Amerikaanse universiteit van Asbury. In alle eenvoud begonnen met één student die openlijk zijn zonde beleed en …. de opwekking is nog steeds gaande!! Wat een bijzondere aanraking van Gods Geest voor de studenten. Ik las dat vele honderden, zo niet duizenden naar die plaats toe gingen, maar dat alleen jeugd werd toegelaten.

Wat een honger naar God, anders gezegd wat een dorst naar meer van Gods Geest! Ik herken dat wel, al lange tijd bidden we voor een frisse aanraking van Gods Geest, vol verlangen zien we uit naar vervulling van vele profetische woorden. God maakt Zijn Woord / beloftes waar, lezen we in de bijbel. Er is de belofte van Jezus zelf toen Hij hier op aarde rondwandelde: ‘Wie dorst heeft, kom bij Mij om te drinken’. En ‘Ik zend de belofte van Mijn Vader op u’.  Ook God heeft Zijn beloftes waargemaakt. Halleluja! Hij is Zijn gemeente opnieuw aan het toerusten met de Kracht van de Heilige Geest.

Vol verwachting kunnen we gelovend uitzien en tegelijkertijd doorgaan met onze opdracht. Mijn gebed is dat we de komende tijd een grote verfrissing van Gods Geest zullen ontvangen om de grote oogst binnen te halen.

Is dit ook jouw verlangen? Heb jij ook zo ‘n dorst?

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2023

Terwijl ik dit stukje tekst schrijf, is het gras nog bevroren, maar schijnt de zon al heerlijk en neemt alweer toe in kracht. Het doet me denken aan de bekende tekst in Richteren 5: 31b ‘Maar laten zij die Hem liefhebben, zijn als de opgaande zon in haar kracht.’
 
In Richteren 5 lezen we hoe Israël wordt aangevallen en Sisera, de legeroverste van koning Jabin, optrekt om Israël te veroveren. Barak en Debora gaan samen met het leger naar het strijdtoneel. Debora profeteert: ‘Sta op, want dit is de dag dat de Heer Sisera in uw hand gegeven heeft.’ Sisera vlucht uiteindelijk en wordt gedood door Jaël, een vrouw die op het juiste moment, de juiste keuze maakt.
 
De tekst hierboven spreekt over zij die Hem liefhebben, dit spreekt over relatie. In je relatie met God mag je ervaren dat er groei is, als je Hem liefhebt, zoekt en volgt. Het is de Heilige Geest in jou, die je leidsman is in het dagelijkse leven. Je leert op Hem afgestemd te zijn en groeit daardoor in Zijn kracht en onderscheidingsvermogen. 
 
Afgestemd zijn op de Heilige Geest in je dagelijks leven, in je stille tijd of in de ontmoetingen met anderen, die afstemming kan een bijzondere uitwerking hebben! Elke morgen mag je gebed zijn: ‘Dank U Heilige Geest, dat U mij ook deze dag zult leiden in gesprekken en dingen die ik doen mag.’
 
Laat je verrassen! Je mag erop vertrouwen dat Hij je zal leiden. En dat niet je eigen kracht om iets te forceren toeneemt, maar de kracht die van Hem is.

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen

Nieuwsbrief januari 2023

Verwachting – Volharding – Vreugde 

Een Voorspoedig 2023 toegewenst! Deze wens hebben we, denk ik, allen wel ontvangen zo aan het begin van het Nieuwe Jaar. Deze wens wordt vaak gevolgd met de vraag: wat is je Verwachting voor het Nieuwe Jaar? Verwachting, dat is lastig…. wat verwacht ik…

Al nadenkend komen andere woorden met eenV bij me boven:
Verlangen – ik Verlang naar én ik Verwacht een nieuwe uitstorting van Gods Geest. Ik zie uit naar de Vervulling van Gods beloften en dat brengt me bij het woord Volharding. 

Vaak lezen we hoe velen Volhardend zijn geweest in geloof, gebed en Vertrouwen. Ik denk bijvoorbeeld aan Jozef, Simeon en Anna, de discipelen in de bovenkamer in gebed voor de uitstorting van de Heilige Geest.
In Hebreeën 12 : 1 en 2 worden we opgeroepen om alle last en zonde af te leggen. Ik denk nu aan het jaar 2022, loslaten en wegdoen wat je hindert om verder te gaan! En met Volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2022

Laat je Licht maar schijnen

Na een aantal dagen weggeweest te zijn van huis, was er een verrassende thuiskomst: in heel veel tuinen verlichte bomen en struiken. Prachtig om te zien, aantrekkelijk om even goed te bekijken. Kerst is één van mijn favoriete jaargetijden, de lichtjes, de liederen en de atmosfeer waarin we de komst van de Here Jezus vieren. In de kerstnacht spraken de engelen tot de herders over grote blijdschap en zingen tot eer van God, wat een geweldig groot licht hebben zij waarschijnlijk laten schijnen. Een ‘wauw’ moment voor de herders en het doet hen opstaan en op zoek gaan.

De Here Jezus zegt tegen de discipelen: ‘Ik ben het Licht van deze wereld’ , én jullie zijn het Licht. Jezus roept ons op, om het Licht te laten schijnen voor de mensen. Zijn licht en liefde doorgeven in een donkere wereld. Dat kan op vele manieren.

Mijn gebed is dat wij allen in ons geloof en onze daden aantrekkelijk zullen zijn, waardoor die ander ook op zoek gaat. De belofte is er, ‘wie zoekt zal vinden’!

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief november 2022

De seizoenen van het jaar en ons leven

We zien in de natuur hoe de bomen, struiken en planten aan het verkleuren zijn en hun blad uiteindelijk verliezen. Prachtig om al die verschillende kleuren te zien!! Maar we weten ook dat over een maand alle schoonheid en kleur verdwenen is. Een nieuw seizoen begint, de winter breekt aan. 

Ons leven kent ook zijn seizoenen, we hebben mooie inspirerende tijden waarin we volop energie ontvangen, tijden waarin we veel vrucht dragen en tijden waarin we stil gezet lijken te worden door de omstandigheden. Waar het lijkt of we soms onze kleur en blad verliezen, de stilte en kou ons hart niet verwarmen.

In Psalm 1 lezen we een bijzonder krachtige waarheid en bemoediging! Als we dagelijks het Woord van God tot ons nemen en indrinken als het levende water zullen we vrucht geven op zijn tijd en ons loof/blad zal niet afvallen, er zal zegen zijn!

De profeet Jeremia profeteert in Jeremia 17: 7-8 dat als we ons vertrouwen op God stellen, we zullen zijn als een boom geplant bij water, die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop. Het gevolg is dat de boom het niet merkt als er hitte en droogte komt. Zijn blad blijft groen en hij houdt niet op vrucht te dragen. De boom drinkt het water diep vanuit de grond en wij kunnen drinken van het levende water van de Heilige Geest. Wat een zegen dat Gods Geest in ons hart is komen wonen en ons als Leidsman iedere dag wil helpen in de seizoenen van ons leven.

Ons gebed mag elke dag zijn: Heilige Geest wilt U me ook vandaag een opmerkzaam hart geven en de liefde van de Here Jezus door mij heen laten stromen voor mijzelf en naar anderen toe.

In welk persoonlijk seizoen je ook zit, de vreugde die God geeft, is je kracht!

Klik hier om de Nieuwsbrief van november te openen

Nieuwsbrief oktober 2022

Sta op en schitter !!

Wat is dit jaargetijde toch geweldig mooi met alle kleuren in de natuur! Rijdend met de auto naar de Aglow trainings conferentie in Ede, is het altijd weer genieten van het prachtige landschap De Hoge Veluwe!! De bomen die er zijn, staan te schitteren in de zon met al hun kleurenpracht.

Karim Landoulsi, spreker op de eerste dag van de conferentie, sprak over: Sta op en Schitter !! Dat kan, wees je ervan bewust dat de opstandingskracht die er in jou is, dezelfde is als die de Here Jezus liet opstaan uit de dood. Sta op!!

Hij gaf drie voorbeelden van personen in de bijbel die de moed hadden of kregen om op te staan in/uit hun situatie.

  • De verloren zoon: ‘ik zal opstaan en naar mijn vader gaan’.
  • De profeet Elia, één berichtje van Izebel naar hem en Elia was nergens meer…. Een engel sprak tot hem: ‘sta op en eet’. Elia ontving kracht om verder te gaan en God te horen spreken voor een nieuwe opdracht.
  • Petrus lag gevangen in boeien in een cel, de gemeente was in gebed voor hem, een engel verscheen en zijn boeien vielen af: ‘sta vlug op’, zei de engel.

Ook wij kunnen door situaties of woorden de kracht verliezen om door te gaan. De rechtvaardige struikelt zeven keer, maar staat weer op! Er is opstandingskracht in je, zegt het Woord. Herken je jezelf in Elia? Een negatief woord is naar je uitgesproken. Of zit je vast aan zoveel afleidingen, dat je er niet toe komt om de Heer te dienen zoals je wel zou willen.

De belofte is er ook vandaag: Sta op en schitter! Je kunt het door Gods kracht. Laten we Gods liefde zichtbaar maken. En als opstaan jezelf toch niet lukt, is er geen veroordeling, vraag dan hulp of gebed van een betrouwbaar iemand.  Ook dat is opstaan!!

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen

Nieuwsbrief september 2022

Vol verwachting klopt mijn hart 
Het jouwe ook?

Ezechiël wordt nogmaals als wachter aangesteld in Ezechiël 33  Nóg een keer wordt deze taak bevestigd. Voor ons als Aglow geldt dat God ons (en sommigen heel specifiek) heeft aangesteld alert te zijn, wachter te zijn. Ik werd er bij bepaald dat we ons hier opnieuw heel bewust van mogen zijn.

De nieuwe tijd, het nieuwe seizoen waarin wij geroepen zijn méér dan ooit alert te zijn voor datgene wat er rondom ons gebeurt. Vanuit de dankbaarheid, aan het begin van onze zomerperiode, naar de alertheid en bereidheid om ogen en oren open te hebben.
‘Heer wat zegt U? Wát wilt U dat wij als Aglow zien? Wat wilt U dat ik zie? Waar en hoe wilt U dat wij bewegen?”

Zo maar wat vragen, maar ze zijn belangrijk! Vol goede moed ons nieuwe seizoen in gaan, vertrouwend op Hem. Laat ons verlangen hierin ook zijn dat wij als Aglow bekend mogen staan om ons geloof in Hem, onze wandel in Hem, dat we goede vruchten dragen en dat wij samen groeien in onze kennis in Hem, zoals staat in Kolossenzen 1:10.

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen