Aglow Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief juni 2022

Ik ben dankbaar voor…

Zó maar een zinnetje wat ik zie staan. Maar laat dat nou nét zijn wat ik gisteren tegen iemand zei: ‘Ik ben zó blij dat de Heer mij dankbaarheid heeft geleerd.’ Wát een rijkdom! Leren leven met ogen van dankbaarheid, gedachten en woorden van dankbaarheid. Je leven wordt er zoveel rijker door! Met elke tegenslag is daar ook iets om dankbaar voor te kunnen zijn. Nu we voor de zomerperiode staan zal je dat vast nodig hebben. Iets gaat misschien wel anders dan dat je gehoopt had, misschien kan je ineens niet weg of… Och, we kunnen genoeg bedenken toch wat tegen kan zitten? Heb jij het dan ook al geleerd om te gaan zoeken naar iets waar je dan tenminste wél dankbaar voor kan zijn? Ik bid het je toe, dat dit een zomerperiode van dankbaarheid mag zijn. Dankbaar, omdat Hij er áltijd is voor ons en dat Hij over ons juicht en zingt. Wat geweldig! 

Ik wens jullie een dankbare en gezegende zomer toe in Zijn wonderbare Naam!

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2022

‘Zie Ik maak iets nieuws, zult gij er geen acht op slaan?

Meer dan ooit zijn we in een nieuw seizoen gekomen en zien we om ons heen wàt God aan het doen is. Soms is het een klein groen puntje aan een op het oog nog dorre tak, maar soms ook is het heel duidelijk. Anders dan we verwacht hadden, anders dan we gehoopt hadden en tòch ervaren wij dat dit “anders” het beste is. Geweldig om te ervaren dat God het op Zijn manier aan ons openbaart. We mogen het oude loslaten en onze handen openen om het nieuwe aan te pakken. Met open handen leven, het van Hem te verwachten. Spannend en ook ont – spannend! Ik bid je toe dat je in deze ontspanning het nieuwe mag verwelkomen wat God voor jou heeft.

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen

Nieuwsbrief april 2022

We hebben net Pasen gevierd, een geweldig feest want Jezus heeft de dood overwonnen en in Hem is Leven. De overwinningskracht die in Hem is, mogen wij ontvangen op de plek waar we zijn. Jezus brengt hoop waar wanhoop heerst, Hij brengt vreugde in verdriet. In Hem mogen we uitzien naar wat komen gaat en een grote verwachting hebben. God wil Zijn heerlijkheid tonen en heel dichtbij jou zijn. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van april te openen

Nieuwsbrief maart 2022

Deze dagen zijn we opgeschrikt door het afschuwelijke oorlogsgeweld in Oekraïne. Zowel in het OT als in het NT lezen we hoe Gods Geest tot mensen spreekt en hen helpt. Hij wordt genoemd de Helper in tijd van nood. Jezus noemt hem de Trooster!

In Jesaja 11: 2 lezen we over de Heilige Geest: Hij is de Geest van wijsheid en inzicht, van kracht en verstandig beleid, Hij is de Geest van kennis en eerbied voor de Heer. 

Laten we bidden om een uitstorting van Gods Geest in deze moeilijke situatie en ja … de Heilige Geest heeft al in een kerk in de Oekraïne christenen en joden, die daar samen waren om te bidden tot God, diep aangeraakt! Dank U Heer!

Laten we bidden dat de wil van de Heer gedaan wordt onder de naties, en laten we bidden dat de verdrietige menigte zich tot Hem zal keren in nederig berouw. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van maart te openen

Nieuwsbrief februari 2022

De verwachting is dat de komende tijd alle coronamaatregelen vervallen en de beperkingen opgeheven worden. Wat een vrijheid en ruimte geeft dat! 

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar komen de zinnen van lied 429 uit Opwekkingsbundel in mijn hart omhoog: ‘Al moet ik door de wildernis Hij leidt mij, Hij toont mij een rivier in de woestijn.’ Hoe kijk jij terug? Heb je gedronken uit de rivier en kracht en Gods liefde ontvangen? Of waren de omstandigheden zo bepalend dat het inderdaad een droge woestijn periode geweest is? Het goede nieuws is wat Jezus zegt in Johannes 7:37: ‘Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken!’ Jezus schenkt Levend water, verfrissing zal je deel zijn!

Klik hier om de Nieuwsbrief van februari te openen

Nieuwsbrief januari 2022

Een nieuw jaar is begonnen, het jaar 2022. Elke dag zal nieuw zijn, een dag die we nog niet eerder gehad hebben. Een nieuwe regering is aangetreden met veel nieuwe plannen. Naast alle goede wensen die we elkaar toegestuurd of ge-appt hebben, zijn er vaak ook nieuwe plannen gemaakt voor de vakantie of … noem maar op.

Een nieuw jaar is ook altijd weer een afwachten wat het jaar brengt en onszelf afhankelijk weten van Gods leiding. In vertrouwen kunnen we elke dag zeggen: ‘Geprezen zij de Here, ook deze dag draagt Hij ons, die God is ons heil.’  (Psalm 68:20 NBG).

Rest mij nog jullie allen veel heil en zegen toe te wensen in 2022!

Klik hier om de Nieuwsbrief van januari te openen

Nieuwsbrief december 2021

Juich voor de Heer, dien de Heer met blijdschap!  Psalm 100

De engelen spreken over grote blijdschap als zij het nieuws bekend maken van Jezus geboorte: Hij is Christus, de Heer! De Messias is gekomen! God heeft vanuit Zijn grote liefde voor de mensheid Zijn zoon gezonden! Verlossing, bevrijding, genezing en boven al vergeving kwam Jezus Christus brengen. Relatie met God de Vader is mogelijk geworden dank zij Jezus. Halleluja! Ere zij God!

Wat raakt jou in het kerstverhaal en geeft je grote vreugde en reden om te juichen voor Hem?

Klik hier om de Nieuwsbrief van december te openen

Nieuwsbrief november 2021

Ken je dat: de verwondering over wat God aan het doen is in je leven en in de mensen om je heen? Ik kan me zo verwonderen in Gods grootheid en liefde en wat Hij aanwakkert in ons. God reikt vol liefde uit, Hij nodigt ons uit om ons oog op Hem alleen te richten. Hij is ontzagwekkend in Zijn grootheid en oneindig teder in Zijn liefde. Dat is onze God en Hij reikt uit naar jou. Verwonder je over Hem en word stil om van Hem te ontvangen. 

Klik hier om de Nieuwsbrief van november te openen

Nieuwsbrief oktober 2021

Wat een kracht kan er uitgaan van het Woord van God, soms springt één tekst eruit en raakt je diep. Ik las Spreuken 18 en vers 10 zegt: ‘De naam van de Heer is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen en is veilig.’ Toen ik erover na ging denken, zag ik het volgende: in een sterke toren kun je omhoog klimmen en op de omstandigheden neerkijken. 

Ik begon de naam van Jezus uit te spreken, over mijn familie, over Aglow, over ons land. Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Hij roept ons op om Zijn naam te brengen bij hen die verstrikt zijn geraakt in de leugens van satan, bij hen die Hem nog niet kennen als Verlosser en Redder. Zij zitten vaak vast in hun eigen toren, maar laten we in gebed de naam van Jezus over hen uitspreken.

Zijn naam is kracht, Zijn naam is genezing, Zijn naam is Leven!

Klik hier om de Nieuwsbrief van oktober te openen

Nieuwsbrief september 2021

Het nieuwe thema van Aglow NL voor het komende seizoen komt uit Zacharia 4 vers 6: ‘Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest’, zegt de Heere van de legermachten.

In het Oude Testament worden we al gewezen op de hulp van Gods Geest en om niet te vertrouwen op eigen kracht. Dat vraagt overgave aan Hem. Hij zal ons leren om Zijn vrucht voort te brengen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij gaat ons van binnenuit veranderen, waardoor we steeds meer op Jezus gaan lijken!! Hoe mooi is dat!

Klik hier om de Nieuwsbrief van september te openen

Nieuwsbrief juni 2021

Bij Zijn Hemelvaart geeft Jezus de opdracht om van Hem te getuigen. Het boek Handelingen vertelt ons hoe de discipelen met kracht getuigen en rondgaan in Jeruzalem, Samaria en de wereld. Het woord getuigen kan zwaar klinken. Maar vertellen wat er veranderd is in je leven, doordat je Jezus leerde kennen, maakt het persoonlijk en brengt het naar deze tijd. Het is jouw verhaal en getuigenis over je relatie met Hem en daar kan niemand iets tegen in brengen!! Sterker nog, wat er veranderde in jouw leven, is ook beschikbaar voor een ander.

Laten we bidden voor vrijmoedigheid van de Heilige Geest en uitzien naar veel ontmoetingen waarin we ons getuigenis / verhaal kunnen delen.

Klik hier om de Nieuwsbrief van juni te openen

Nieuwsbrief mei 2021

‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’, zegt de Here Jezus in Matheus 28: 20 tegen de discipelen bij Zijn Hemelvaart. Ook voor ons in deze tijd een krachtige belofte! Hij is niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen bij ons. Elke dag opnieuw kunnen we bij het opstaan danken voor Zijn aanwezigheid. Deze woorden sluiten aan bij Zijn oproep om het goede nieuws door te geven wat Jezus door Zijn lijden, sterven enopstanding heeft bewerkt. We hebben een boodschap van hoop!!  Ieder van ons heeft een eigen verhaal over wat er veranderd is in ons leven, toen we Jezus leerden kennen en volgen. Laten we het goede nieuws doorgeven!

Klik hier om de Nieuwsbrief van mei te openen