Array
(
  [Itemid] => 160
  [option] => com_content
  [catid] => 18
  [id] => 897
  [lang] => nl
  [view] => article
)
 ?>

Gebedsoproep verkiezingen Amerika

Inzichten van de kritieke massale gebedsoproep voor de verkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika 

Voelde je de explosie in de atmosfeer op maandagavond 17 oktober? Er waren ongeveer 900 tot 1000 Aglow mannen en vrouwen die naar aanleiding van de kritieke massale gebedsoproep voorbede deden voor de Verenigde Staten en de komende verkiezingen in november. Gods mensen willen Gods wil en Gods doel tot vervulling zien komen in deze belangrijke tijd in de geschiedenis. 

Er was een geest van bekering voor de zonden van de natie, en daarna vrijmoedige gebeden en proclamaties die plaats vonden gedurende de gehele tijd van gebed.

“Heer, we verootmoedigen onszelf en we bekeren ons van onze persoonlijke zonden en de zonden van ons land. Reinig onze harten, onze gedachten, onze ziel, om een te zijn met U – staande voor recht en gerechtigheid. Zoals Franklin Graham zei, ‘Deze verkiezing gaat niet over Hilary Clinton of Donald Trump, maar over degene die de rechters voor het Hoger Gerechtshof zullen aanwijzen die kritieke beslissingen voor ons land maken in de komende 20 jaar. Wij danken U dat al de christenmannen en vrouwen hun verantwoordelijkheid zullen nemen om serieus te stemmen in hun stad, staat en nationale stembureaus voor individuen die met moed en dapperheid zullen staan, die onze grondwet zullen beschermen, en aan de zijde van Israël zullen staan.” Tony Hoyt

"Vader we ervaren dat er een wisseling van de wacht is aan onze poorten, omdat daar oorlog is verklaard. Een nieuwe compagnie van strijdbare engelen zijn uitgezonden voor de vervulling van Uw intenties. Open onze ogen zodat wij voorbij het natuurlijke zullen zien – voorbij de feiten – en richt onze ogen op het bovennatuurlijke – de Waarheid. Wij zijn op het kruispunt van Uw bestemming met Amerika. Uw Waarheid zal uiteindelijk alle feiten veranderen. Wij komen in overeenstemming met Uw intenties voor Amerika. Schijn met het licht van Uw waarheid op de media en zijn uiteindelijke motieven en onprofessionele capriolen. Schijn met het licht van Uw waarheid op de levens van ieder persoon en beweging en breng alle misleiding en leugens in openbaarheid. Verwijder deze subtiele mist van misleiding die de waarheid heeft verblind en geef opnieuw een onderscheid van wat echt recht of verkeert is, ondanks de toenemende slechtheid die in Amerika de boventoon voert. Breng een verandering in ons land, en begin bij ons.” Dave McDaniel

Een andere voorbidder bad tegen de geest van wetteloosheid in onze natie en haalde Hebr. 1:8 aan, “Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid, en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat.” En, “Want de scepter der goddeloosheid zal niet blijven rusten op het erfdeel der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht.” Psalm 125:3 Een ander riep om Goddelijk ingrijpen voor Amerika met de woorden, “Wij hebben U nodig, o God. U bent onze Leider, triomferend!”

Er was een gevoel van noodzaak en een gevoel van tijdloosheid in dit kritieke massale gebedsoproep.

EEN URGENT WOORD

Een woord kwam van Chuck Pierce afgelopen juli ook met een gevoel van urgentie. De kern van dat woord was: “URGENT: Bid voor Amerika, Frankrijk en Israël – Bereid uzelf voor op verandering! Het is tijd voor de kerk om op als wachters op de muur te staan. Dit is geen tijd om bang te zijn, maar te WAKEN OP DE MUUR. Als een verenigd volk, moeten wij doorgaan, zelfs in tijden van twijfel en onzekerheid.”

WAAKT EN BID

Een paar maanden voor dat profetische woord werd gesproken, was ik in Israël voor de jaarlijkse trip van Aglow naar dat land. We waren op een ochtend bij elkaar in de hof van Getsemané en de Heilige Geest had mij naar Matt. 26 geleid. In dit Schriftgedeelte, is het verhaal van Jezus, hoe Hij bad in Getsemané. “Hij was diep bedroefd en zeer beangstigd.” Zijn woorden tegen Zijn discipelen lijken mij erg pijnlijk. “Blijf hier en waakt met Mij.” Kun je je dat moment voorstellen? Hij wist wat Hem te wachten stond. Dood. Een verschrikkelijke dood. Een opofferende dood. Hij wilde diegenen die Hem het naast stonden om Hem in dat moment bij te staan. Hij wilde hun gebeden. Hij wilde dat zij zouden begrijpen wat er ging gebeuren. Hij had hun ondersteuning nodig in Zijn uur van nood. Maar, Hij vond hen slapende, zonder enig begrip voor de urgentie van het moment. Drie keer spoorde Hij hen aan “waakt met Mij.” Toch, vond Hij hen steeds slapende.

Wij leven in een andere tijd als wij, als discipelen van Jezus, worden aangemoedigd om te BLIJVEN, TE WAKEN, en OPMERKZAAM EN WAAKZAAM te zijn. Om in partnerschap met Jezus verbonden te zijn voor de komende gebeurtenissen in deze tijd. Met Hem te wandelen in relatie op zo’n wijze dat onze eenheid in de Geest maakt dat wij alert zullen zijn op Zijn leiding in ons gebed. Dit is geen tijd om te vrezen, maar om te waken op de muur, te waken en te bidden.

De vrouwen en mannen van Aglow nemen de tekst in 2 Kronieken 7:14 serieus: “Indien Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, zich verootmoedigt en zij bidden en Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven, en hun land herstellen.” 

Wij zijn de wachters op de muren van de wereld. 

Jane Hansen Hoyt
Presidente Aglow International

oktober 2016

Aglow International